obec v srdci Českého ráje
 • 20.12.2016 Rozpočtové provizorium na rok 2017
 • 12.12.2016 Veřejné zasedání zastupitelstva 19.12.2016 od 18:00 hodin v hasičské zbrojnici ve Hnanicích – kulturní místnost
 • 30.11.2015 Oznámení o zahájení územního řízení – Cyklostezka Radvánovice – Borek, II. etapa Hnanice – Borek, mapa – situace širších vztahů
 • 23.11.2016 Oznámení o zahájení územního jednání a pozvání k ústnímu jednání – Chodník Doubravice
 • 16.11.2016 Veřejné zasedání zastupitelstva 23.11.2016 od 18:00 hodin v hasičské zbrojnici ve Hnanicích – kulturní místnost
 • 14.11.2016 Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Hrubá Skála – Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Hrubá Skála
 • 5.11.2016 Veřejné zasedání Mikroregionu Český ráj – 15.11.2016 od 16:30 hodin na obecním úřadě v Mladějově
 • 25.10.2016 Návrh rozpočtu Mikroregionu Český ráj na rok 2017
 • 13.10.2016 Veřejné zasedání zastupitelstva 20.10.2016 od 18:00 hodin na OÚ Hrubá Skála – jednací místnost
 • 9.10.2016 Volby do zastupitelstva Libereckého kraje v obci Hrubá Skála
 • 9.10.2016 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva Libereckého kraje
 • 27.9.2016 Opatření obecné povahy – Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci – Hruboskalské slavnosti 1.10.2016
 • 27.9.2016 Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem 9-2016
 • 23.9.2016 Opatření obecné povahy – Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci – silnici III/28116 v obci Hrubá Skála a Troskovice
 • 18.9.2016 Volby do zastupitelstva Libereckého kraje – 7. 10. a 8.10. 2016
 • 1.9.2016 Veřejné zasedání zastupitelstva 8.9.2016 od 18:00 hodin na OÚ Hrubá Skála – jednací místnost
 • 24.8.2016 Veřejné zasedání Mikroregionu Český ráj – 1.9.2016 od 16:30 hodin v troskovické hospůdce v prodejně potravin – Troskovice č.p. 42
 • 14.7.2016 Veřejné zasedání zastupitelstva 21.7.2016 od 18:30 hodin na OÚ Hrubá Skála – jednací místnost
 • 20.6.2016 Obec Hrubá Skála vypisuje výzvu na prodej obecního majetku – p.č. 33/2 a 26/3 v k.ú. Hnanice p. Tr.
 • 16.6.2016 Obec Hrubá Skála vypisuje výzvu na směnu obecního majetku – p.č. 2108/3 v k.ú. Hrubá Skála
 • 8.6.2016 Veřejné zasedání zastupitelstva 15.6.2016 od 18°° hodin na OÚ Hrubá Skála – jednací místnost
 • 6.6.2016 Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05, příloha č.2, příloha č.3, příloha č.4, příloha č.5,
 • 6.6.2016 Dražební vyhláška – elektronická dražba – jednání dne 27.7.2016 v 10:00 hodin prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.exdrazby.cz
 • 3.6.2016 Obec Hrubá Skála vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu – “Zpracování projektové dokumentace na obnovu vodárenských objektů”- oznámení o zveřejnění, oznámení o zahájení, zadávací dokumentace, příloha č. 1 – textová část, příloha č. 2 – čestné prohlášení, příloha č. 3 – krycí list, příloha č. 4, – vzor referenčního listu, příloha č. 5 – termíny
 • 27.5.2016 Obec Hrubá Skála vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovní pozice – matrikář (ka), vedoucí kanceláře
 • 23.5.2016 Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace 2015 – ZŠ a MŠ Hrubá Skála – Doubravice
 • 23.5.2016 Rozvaha příspěvkové organizace 2015 – ZŠ a MŠ Hrubá Skála – Doubravice
 • 19.5.2016 Veřejná vyhláška – Místní komunikace III. třídy v k.ú. Hrubá Skála, Hnanice
 • 11.5.2016 Výsledná kalkulace vody předávané za rok 2015 – lokalita Borek p. Tr., Rokytnice, Hnanice
 • 11.5.2016 Veřejné zasedání Mikroregionu Český ráj – 19. 5. 2016 v 16:30 hodin v hotelu Králíček, obec Kacanovy
 • 3.5.2016 Ceník úhrad za zřízení věcných břemen na nemovitostech ve vlastnictví obce Hrubá Skála
 • 28.4.2016 Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Český ráj za rok 2015
 • 28.4.2016 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Český ráj za rok 2015
 • 26.4.2016 Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí za rok 2016, Informace o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň a splatnost daně, informace o zasílání složenek
 • 20.4.2016 Veřejné zasedání zastupitelstva 27.4.2016 od 18°° hodin na OÚ Hrubá Skála – jednací místnost
 • 15.4.2016 Prodloužení termínu pro podání nabídka na výběrové zadání – Obnova místní komunikace Hrubá Skála – Žantov 1., etapa
 • 6.4.2016 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Hrubá Skála za rok 2015, příloha k této zprávě
 • 6.4.2016 Závěrečný účet Gordic 2015 obce Hrubá Skála
 • 6.4.2016 Závěrečný účet 2015 obce Hrubá Skála
 • 6.4.2016 Výkaz zisku a ztrát obce Hrubá Skála
 • 6.4.2016 Rozvaha obce Hrubá Skála
 • 6.4.2016 Příloha obce Hrubá Skála – info podle paragrafu 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
 • 6.4.2016 Přehled o změnách vlastního kapitálu obce Hrubá Skála
 • 6.4.2016 Přehled o peněžních tocích obce Hrubá Skála
 • 29.3.2016 Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu – Obnova místní komunikace Hrubá Skála – Žantov 1. etapa – oznámení, zadávací dokumentace, krycí list, čestné prohlášení, referenční list, výkaz výměr, stavební povolení, dokumenty – technická zpráva, stoka – textová část, stoka – situace, stoka – příčný řez
 • 17.3.2016 Veřejné zasedání zastupitelstva 24.3.2016 od 18°° hodin na OÚ Hrubá Skála – jednací místnost
 • 7.3.2016 Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu – Instalace dřezů a přemýstění umyvadla ZŠ Hrubá Skála, zadávací dokumentace, krycí list, čestné prohlášení, výkaz výměr
 • 7.3.2016 Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu – Výměna střešních oken na objektu ZŠ a MŠ Doubravice, zadávací dokumentace, krycí list, čestné prohlášení, výkaz výměr
 • 7.3.2016 Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu – Oprava podlah ZŠ Hrubá Skála, zadávací dokumentace, krycí list, čestné prohlášení, výkaz výměr
 • 6.3.2016 Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem 2-3-2016
 • 4.3.2016 Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu – Obnova venkovské prodejny v Doubravicích, krycí list, foto, slepý rozpočet, plánek obchodu, ocelová konstrukce podchycení, pohledy – změna obchod, návrh úpravy, návrh úpravy – řez
 • 3.3.2016 Obec Hrubá Skála vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovní pozice specialista – právník (čka), matrikář (ka), vedoucí kanceláře
 • 1.3.2016 Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu – Výměna střešní krytiny hasičské zbrojnice, zadávací dokumentace, slepý rozpočet, foto
 • 23.2.2016 Veřejné zasedání Mikroregionu Český ráj – 3. 3. 2016 v 16:30 hodin v obecní restauraci, obec Mladějov
 • 19.2.2016 Prodej příkopového ramena – inzerát Mikroregion Český ráj
 • 8.2.2016 Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení správního řízení k zařazování pozemních komunikací – místní komunikace III. třídy
 • 8.2.2016 Rozpočtový výhled na roky 2016 – 2019
 • 27.1.2016 Rozpočet obce Hrubá Skála na rok 2016
 • 20.1.2016 Veřejné zasedání zastupitelstva 27.1.2016 od 18°° hodin v Hnanicích – kulturní místnost
 • 15.1.2016 Oznámení o vydání opatření obecné povahy – Národní plán povodí Labe, Odry a Dunaje
  Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje.pdf (185,2 kB)
  Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe.pdf (186,8 kB)
  Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry.pdf (185,4 kB)
 • 12.1.2016 Pozvánka na konání Valné hromady Honebního společenstva Karlovice – 12.února 2016 od 15°° hodin na chatě MS Bažantnice – Sedmihorky
 • 11.1.2016 Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2016 – 2017 se koná 21.1.2016 od 14°° do 16°° hodin
 • 11.1.2016 Posuzování vlivů na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů – oznámení záměru “Silnice I/35 Turnov – Úlibice” – možnost nahlížet do dokumentace na Obecním úřadě Hrubá Skála
 • 11.1.2016 Veřejné zasedání Mikroregionu Český ráj – 21.1.2016 v 16:30 hodin v hostinci Borek – Hrubá Skála
 • 5.1.2016 Návrh rozpočtu obce Hrubá Skála na rok 2016